Definities

 1. Financieel regisseur:Client First Finance Haarlem B.V.   gevestigd respectievelijk  Zuider Stationsweg 20, 2061 HE Bloemendaal, hierna te noemen CFF. Website: www.cffinance.nl
 2. Opdrachtgever:De natuurlijke, rechtspersoon of personenvennootschap die CFF de opdracht verstrekt tot het onderzoeken van de beste-prijs verhouding van financiële producten en diensten en op basis van de door opdrachtgever bepaalde criteria en/of de opdracht verstrekt de structuur van het vermogen vast te stellen (strategische allocatie) op lange termijn of korte termijn (tactische allocatie) en/of de invulling van de beleggingsportefeuille te beoordelen.
 3. Financiële dienstverlenerAlle partijen die zich bezig houden met het verstrekken van financiële dienstverlening, als een bank, verzekeringsmaatschappij, vermogensbeheerder, hypotheekadviseur, assurantietussenpersoon, notaris, accountant, fiscalist en andere partijen die adviseren op financieel gebied in de ruimste zin des woord.
 4. Opdracht:De in onderling overleg tussen Opdrachtgever en CFF te bepalen werkzaamheden waartoe CFF zich verplicht. In deze Algemene Voorwaarden wordt elke deel- of vervolgopdracht als een afzonderlijke Opdracht beschouwd. Onder ‘Opdracht’ dient in deze Algemene Voorwaarden dan ook in voorkomend geval ‘deelopdracht’ of ‘vervolgopdracht’ te worden verstaan.

Toepasselijkheid

 1. Een overeenkomst tussen Opdrachtgever en CFF wordt geacht tot stand te zijn gekomen op het moment dat CFF een opdracht schriftelijk of mondeling heeft aanvaard, dan wel met de uitvoering daarvan is begonnen. CFF is bevoegd om aan haar verstrekte opdrachten zonder opgave van redenen te weigeren. In dezen zullen reeds verrichte werkzaamheden niet bij Opdrachtgever in rekening worden gebracht, tenzij er sprake is van een situatie zoals in 5.2 beschreven.
 2. Alle aan CFF verstrekte opdrachten komen uitsluitend tot stand met CFF en worden door haar uitgevoerd, ook als het de bedoeling van Opdrachtgever is dat de opdracht door een bepaalde bij CFF werkzame persoon zal worden uitgevoerd.
 3. Aan CFF verstrekte opdrachten leiden uitsluitend tot inspanningsverplichtingen van CFF, niet tot resultaatsverplichtingen, tenzij uit de aard van de verstrekte opdracht of uit wat partijen zijn overeengekomen anders blijkt.
 4. Tenzij anders schriftelijk overeengekomen zijn door CFF opgegeven termijnen waarbinnen zij verstrekte opdracht zal uitvoeren, nimmer te beschouwen als fatale termijn.
 5. Deze algemene voorwaarden zijn mede bedongen ten behoeve van de bestuurders en/of partners van CFF en alle voor haar werkzame personen. De toepasselijkheid daarvan blijft bestaan indien voormelde bestuurders/partners en/of andere voor haar werkzame personen niet meer voor CFF werkzaam zijn.
 6. Eventuele inkoop- of andere voorwaarden waarnaar Opdrachtgever bij de acceptatie van een aanbod, een offerte of het sluiten van een overeenkomst verwijst, zijn niet van toepassing, tenzij door CFF zonder voorbehoud en schriftelijk aanvaard.
 7. Indien enige bepaling van deze algemene leveringsvoorwaarden nietig blijkt te zijn, wordt alleen de betreffende bepaling van toepassing uitgesloten, alle overige bepalingen blijven hun gelding onverkort behouden.

Aanbiedingen en offertes door Financiële dienstverleners en de rol van CFF

 1. Door CFF namens een Financiële dienstverlener aan Opdrachtgever gepresenteerde aanbiedingen of offertes zijn, tenzij daarin uitdrukkelijk anders aangegeven, vrijblijvend en onder voorbehoud van acceptatie door de betreffende Financiële dienstverlener.
 2. Aan door Financiële dienstverleners gemaakte en door CFF gepresenteerde berekeningen met betrekking tot de kosten van een financieel product, kan Opdrachtgever geen rechten ontlenen. Deze berekeningen dienen als voorlopig en indicatief te worden beschouwd en kunnen onderhevig zijn aan tussentijdse rente-, beurs- en premiewijzigingen. Pas wanneer een Financiële dienstverlener een offerte heeft uitgebracht die door Opdrachtgever is geaccepteerd, kan CFF definitieve berekeningen verschaffen.
 3. Door financiële dienstverleners gemaakte adviezen die door  CFF aan Opdrachtgever worden gepresenteerd, zijn momentopnames en gebaseerd op versimpelde veronderstellingen van de op dat moment geldende wet- en regelgeving.

Communicatie

 1. In geval Opdrachtgever enig digitaal bericht aan CFF heeft verzonden mag hij/zij er pas op vertrouwen dat dit bericht CFF heeft bereikt indien hij/zij een bevestiging van de ontvangst daarvan, niet zijnde een automatische ontvangstbevestiging, heeft ontvangen.
 2. Algemene, al dan niet op Internet, al dan niet op aanvraag van Opdrachtgever, door Financiële dienstverleners gemaakte en door CFF gepresenteerde informatie, is vrijblijvend en wordt nimmer beschouwd als door CFF gegeven advies in het kader van een aan haar verstrekte Opdracht.
 3. Totdat Opdrachtgever een adreswijziging aan CFF bekend heeft gemaakt, mag CFF erop vertrouwen dat Opdrachtgever bereikbaar is op het door hem/haar bij aanvang van de opdracht opgegeven adres, waaronder begrepen het e-mailadres.

Inschakeling derden

 1. Na het accorderen door Opdrachtgever is het CFF toegestaan om bij de uitvoering van de aan haar verstrekte Opdracht gebruik te maken van derden. Met de inschakeling van deze derden gemoeide kosten worden doorbelast aan Opdrachtgever.
 2. Voor zover CFF bij de uitvoering van de aan haar verstrekte Opdracht gebruik maakt van door externe adviseurs opgestelde adviezen, waaronder begrepen adviezen van accountants, fiscalisten, advocaten etc., zal zij daarbij zoveel mogelijk tevoren overleg plegen met Opdrachtgever en bij de selectie van de betreffende derde de nodige zorgvuldigheid in acht nemen. CFF is niet aansprakelijk voor (toerekenbare) tekortkomingen van deze externe adviseurs.
 3. CFF is, op gelijke wijze als voor haar eigen werknemers, verantwoordelijk voor de door haar bij de uitvoering van de aan haar verstrekte Opdracht ingeschakelde derden, die niet zijn aan te merken als externe adviseur in de zin van het hiervoor in 5.2 bepaalde, zoals uitzendkrachten, externe administratiebureaus etc.

Vergoedingen en betaling

 1. CFF is gehouden om bij het sluiten van de overeenkomst met de Opdrachtgever af te spreken op welke wijze haar werkzaamheden worden vergoed. Uitgangspunt bij de berekening van de vergoeding is de veronderstelling dat Opdrachtgever door inschakeling van CFF voordeel creëert. Dit voordeel ligt veelal in het verlagen van de kosten en/of het verhogen van de opbrengsten, met in achtneming van een van te voren vast te stellen risiconiveau. Voor het vaststellen van het voordeel wordt bij het aangaan van de overeenkomst een benchmark bepaald. Na realisatie van het voordeel wordt aan de hand van een verdeelsleutel, het voordeel verdeeld onder Opdrachtgever en CFF. Hiertoe factureert CFF aan Opdrachtgever haar percentage van het gerealiseerde voordeel. Tevens is het mogelijk dat Opdrachtgever en CFF een vergoeding overeenkomen op basis van een vast honorarium.
 2. De administratie van CFF geldt als basis voor de berekening van de door de Opdrachtgever verschuldigde bedragen over de door CFF verrichte werkzaamheden, behoudens bewijs van onjuistheid van de administratie.
 3. Wijzigingen in de vergoeding als gevolg van de door de overheid opgelegde belastingen en/of heffingen worden aan de Opdrachtgever doorberekend.
 4. Tenzij anders overeengekomen, vindt betaling uitsluitend plaats door middel van facturering aan de Opdrachtgever.
 5. Indien een factuur niet binnen de betalingstermijn wordt voldaan, is over het factuurbedrag wettelijke rente verschuldigd, zonder dat enige ingebrekestelling nodig is.
 6. Indien betaling na aanmaning uitblijft, zijn buitengerechtelijke incassokosten verschuldigd ter grootte van 15 % van het factuurbedrag met een minimum van  € 100,- (honderd euro), met dien verstande dat CFF zich te allen tijde het recht voorbehoudt de werkelijk gemaakte incassokosten op de Opdrachtgever te verhalen.
 7. Betalingen die door de Opdrachtgever worden verricht, komen in de eerste plaats in mindering op de verschuldigde rente en kosten en vervolgens op de opeisbare facturen die het langst openstaan, ook indien Opdrachtgever een ander betalingskenmerk zou opgeven.
 8. Indien één of meer facturen niet tijdig worden voldaan door de Opdrachtgever, kan CFF haar werkzaamheden opschorten, met dien verstande dat de opdrachtgever daarvan vooraf op de hoogte wordt gesteld.
 9. In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling zijn de vorderingen van CFF op Opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar.

Informatieverstrekking door de Opdrachtgever

 1. De Opdrachtgever is gehouden om al dan niet op verzoek alle relevante informatie te verstrekken aan CFF die zij nodig heeft voor een zorgvuldige uitvoering van de in opdracht van de Opdrachtgever uit te voeren werkzaamheden.
 2. De verantwoordelijkheid voor de juistheid en volledigheid van de door Opdrachtgever aan CFF verschafte informatie rust bij de opdrachtgever.
 3. Indien benodigde informatie, ook na herhaald verzoek daartoe, niet door de Opdrachtgever wordt verstrekt, is CFF bevoegd om over te gaan tot opschorting van de uitvoering van de contractueel te verrichten werkzaamheden.

Beperking van aansprakelijkheid

 1. Iedere aansprakelijkheid van CFF, haar bestuurders, partners en werknemers bij het vervullen van haar taken op het terrein van het regisseren, organiseren en uitvoeren van het proces, is beperkt tot een bedrag van € 25.000,- (vijfentwintig duizend euro).
 2. De uitvoering door CFF van de overeengekomen werkzaamheden vindt louter plaats ten behoeve van de Opdrachtgever. Aan de verrichte werkzaamheden kunnen door derden geen rechten worden ontleend.
 3. De navolgende schade wordt door CFF uitgesloten, behoudens indien en voor zover sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid van de zijde van CFF: – schade die door de opdrachtgever en/of derden wordt geleden als gevolg van onjuiste, onvolledige of niet tijdig door de opdrachtgever verstrekte informatie, dan wel als gevolg van elektronische en/of digitale berichten die CFF niet hebben bereikt;
  – schade die het gevolg is van fouten in de door CFF gebruikte computersoftware en/of andere computerapparatuur die niet kan worden verhaald op de desbetreffende leverancier;
  – schade die een gevolg is van door CFF op de voet van artikel 5 van deze algemene voorwaarden ingeschakelde derde partijen.
  – schade ontstaan door schade die voortvloeit uit de omstandigheid dat Opdrachtgever de aan hem/haar in rekening gebrachte premies en/of renten voor de door hem/haar, na bemiddeling van CFF, afgesloten financiële producten, niet tijdig heeft voldaan.
 4. In geen geval kan aanspraak worden gemaakt op vergoeding van de schade veroorzaakt door derving van inkomsten van opdrachtgever (op enigerlei wijze dan ook ontstaan) of indirecte schade of gevolg schade.
 5. CFF is evenmin aansprakelijk voor schade die slechts voorkomen had kunnen worden door een handelen of nalaten dat strijdig of onverenigbaar zou zijn geweest met de voor de bij de uitvoering van de Opdracht betrokken beroepsbeoefenaren geldende gedrags- en beroepsregels, tenzij deze schade is veroorzaakt door opzet of grove onzorgvuldigheid van CFF.

Overmacht

 1. In geval van overmacht is CFF niet gehouden tot nakoming van contractuele verplichtingen.
 2. Onder overmacht worden die situaties verstaan waarin sprake is van buiten toedoen van CFF ontstane essentiële veranderingen in de bij het aangaan van de verplichting bestaande omstandigheden. Overmacht doet zich onder meer maar niet uitsluitend voor in geval van brand, werkstaking, oproer en oorlog, evenals in geval van een toerekenbare tekortkoming door of bij ingeschakelde derde partijen.
 3. Partijen kunnen gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de opdracht opschorten. Indien deze periode langer duurt dan drie maanden is ieder van de partijen gerechtigd de Opdracht te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van de schade van de andere partij.
 4. Voor zover CFF ten tijde van intreden van overmacht inmiddels gedeeltelijk zijn verplichtingen uit de Opdracht is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandig waarde toekent, is CFF gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte apart te declareren. Opdrachtgever is gehouden deze declaratie te voldoen als ware het een afzonderlijke opdracht.

Beëindiging en ontbinding overeenkomst

 1. De Opdrachtgever en CFF zijn bevoegd de overeenkomst te ontbinden indien en voor zover de andere partij, ook na schriftelijke ingebrekestelling, toerekenbaar tekortschiet in de nakoming van zijn/haar verplichtingen uit hoofde van de overeenkomst.
 2. De Opdrachtgever is gehouden om betalingsverplichtingen na te komen die ontstaan zijn voor het tijdstip van ontbinding en/of betrekking hebben op reeds verrichte werkzaamheden.
 3. De Opdrachtgever en CFF zijn bevoegd de overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden indien de andere partij in staat van faillissement wordt verklaard of in surseance van betaling verkeert of – voor zover sprake is van een rechtspersoon – deze wordt geliquideerd of ontbonden.
 4. Na het einde van de overeenkomst blijven de algemene voorwaarden, voor zover mogelijk, van kracht.

Geheimhouding en privacy

 1. CFF en de Opdrachtgever verplichten zich jegens elkaar om alle informatie geheim te houden, welke hen uit hoofde van de met elkaar gesloten overeenkomst bekend is of zal worden en waarvan bekend is of redelijkerwijs bekend mag zijn, dat deze informatie vertrouwelijk is.
 2. Alle persoonsgegevens die door de Opdrachtgever aan CFF worden verstrekt, zullen door CFF niet worden gebruikt voor of worden verstrekt aan derden voor andere doeleinden dan ten behoeve van de uitvoering van de te verrichten contractuele werkzaamheden of door haar aan de Opdrachtgever te verzenden informatieve brieven of andere informatiedragers. Indien de Opdrachtgever bezwaar heeft tegen opname van diens persoonsgegevens in enige verzendlijst en dergelijke van CFF, zal CFF de betreffende gegevens op eerste schriftelijke verzoek van de opdrachtgever uit het betreffende bestand verwijderen.
 3. De verplichting zoals vermeld onder 11.1 en 11.2 lijden uitzondering in geval dat op grond van de wet en/of openbare orde de betreffende gegevens aan een daartoe aangewezen instantie (zoals De Nederlandse Bank of de Autoriteit Financiële Markten) dienen te worden verstrekt.

Toepasselijk recht en geschillenbeslechting

 1. Op alle correspondentie tussen CFF en Opdrachtgever is het Nederlandse recht van toepassing. Dit geldt dientengevolge ook voor de uitleg en uitvoering van deze algemene voorwaarden.
 2. CFF is aangesloten bij het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (KiFiD) onder nummer 300.014577. Alle geschillen tussen CFF en de Opdrachtgever die voortvloeien uit de door haar verstrekte voorstellen, offertes en/of aanbiedingen, evenals tussen CFF en de Opdrachtgever gesloten overeenkomsten waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn verklaard, kunnen op verzoek van de opdrachtgever worden voorgelegd aan de Geschillencommissie Financiële Dienstverlening van KiFiD, ofwel worden voorgelegd aan de bevoegde Nederlandse civiel rechter.
 3. CFF conformeert zich op voorhand aan een door de Geschillencommissie Financiële Dienstverlening te geven bindend advies, voor zover het belang van het voorgelegde geschil een bedrag van € 10.000,- (tienduizend euro) niet te boven gaat.
 4. Wanneer het betreffende geschil een financieel geschil betreft dat het bedrag van    € 10.000,- (tienduizend euro) te boven gaat, is CFF bevoegd af te zien van een procedure bij KiFiD.
 5. Eventuele kosten van inschakeling van de Geschillencommissie Financiële Dienstverlening komen voor rekening van de partij die hiertoe het initiatief neemt.

Verval van recht

 1. Klachten met betrekking tot door CFF verrichte werkzaamheden of de hoogte van de door haar in rekening gebrachte bedragen, dienen op straffe van verval van recht, schriftelijk en binnen 60 dagen nadat Opdrachtgever de stukken, informatie of factuur waarop de klacht betrekking heeft, heeft ontvangen, dan wel redelijkerwijze kennis had kunnen nemen van de door hem geconstateerde tekortkoming in de prestatie van CFF, te worden ingediend bij CFF. Het indienen van een klacht schort nimmer de betalingsverplichting van opdrachtgever op.
 2. Alle vorderingsrechten en andere bevoegdheden van opdrachtgever uit welke hoofde dan ook in verband met de door CFF verrichte werkzaamheden, vervallen in elk geval vijf jaar na het moment waarop Opdrachtgever bekend werd of redelijkerwijs bekend kon zijn met het bestaan van deze rechten en bevoegdheden.

Slotbepalingen

 1. Afwijkingen en/of aanvullingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts rechtsgeldig indien en voor zover deze schriftelijk tussen CFF en de Opdrachtgever zijn overeengekomen.
 2. Indien enige clausule van deze algemene voorwaarden nietig zou blijken, blijft alleen de betreffende clausule buiten toepassing en behouden alle overige clausules onverkort geldig.
 3. CFF is gerechtigd de inhoud van de algemene voorwaarden tussentijds eenzijdig te wijzigen. In het geval CFF tot tussentijdse wijziging overgaat stelt zij opdrachtgever daarvan in kennis onder gelijktijdige toezending van de aangepaste algemene voorwaarden. Opdrachtgever is gerechtigd binnen 30 dagen na de datum waarop hij/zij in kennis is gesteld van de betreffende wijzigingen tegen de toepasselijkheid van de aangepaste voorwaarden bezwaar te maken. Alsdan treden partijen in overleg over de inhoud van de van toepassing zijnde algemene voorwaarden. Indien Opdrachtgever tegen de gewijzigde inhoud van de algemene voorwaarden geen bezwaar maakt beheersen deze vanaf de door CFF genoemde datum de tussen partijen gemaakte afspraken.

Deze voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van koophandel te Haarlem onderNummer 34363452. Tevens worden de voorwaarden op aanvraag kosteloos toegezonden en zijn deze gepubliceerd op de website www.cffinance.nl

© April 2018